തളിരോര്‍മകള്‍

ഓര്‍മകള്‍ക്കോമനിക്കാന്‍
നിന്‍  മിഴികള്‍ തരൂ ....

ഒരുനിമിഷമെങ്കിലും !

നനവാര്‍ന്ന നിന്‍  കണ്‍തടം
ഞാന്‍ തോര്‍ത്തിടാം.......

ഒറ്റപ്പെടുംപോളും
മിഴികള്‍  നനയരുത്

എന്‍ ഹൃദയത്തോടു ചേര്ന്ന്
നിനക്കിടമുണ്ടാകുമെന്നും .....