ചാറ്റല്‍ മഴ


മഴമണ്ണിനീറന്‍ മനസ്‌തന്നിട്ട്

തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍

മേഘങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകരുന്നു.

തോരാതെ പെയ്തോഴിയുന്നത്,

നിന്റെ സ്നേഹമാണ്.

നനവായ് പടര്‍ത്തുന്നത്,

നിന്‍റെ സുഗന്ധവും