ഓട്ടുവിളക്ക്എന്റെ വിളക്കിലെ ,
അവസാനത്തെ തിരി 
നാളമിതാ ആളിക്കത്തുന്നു ....


എരിഞ്ഞടങ്ങുവാനിനി
നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രം....


എന്നെ ഇരുളിന് സമ്മാനിച്ച്‌ ,
നീ പോകുമ്പോള്‍....
എടുത്തു കൊള്‍കയീ ഓട്ടുവിളക്ക് ....


എന്റെ കണ്ണുനീര്‍
ഉരുക്കിയൊഴിച്ചു
എത്രയോ വട്ടം
കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചതാണ് 
ഞാനിതെന്നറിയുന്നുവോ ....നീ ?                                                                                                                                                                                   

No comments:

Post a Comment